Συνεργάτες/ιδες και υπότροφοι

Το ΚΕΣ διατηρεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα ερευνητών και ερευνητριών, ακαδημαϊκών κι άλλων ειδικών οι οποίοι/ες εκπροσωπούν ποικίλα κοινωνικά, πολιτισμικά κι επαγγελματικά υπόβαθρα και συμβάλλουν στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εξωστρέφειάς του. Συνεχίζοντας την αλληλεπίδραση και τις συντονισμένες δράσεις με την ομάδα συνεργατών/ιδών του, καθώς και με τους νέους και τις νέες και προηγούμενους/ες υποτρόφους στην Ελλάδα κι ανά τον κόσμο, το Κέντρο στοχεύει στην προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, στην ανάπτυξη νέων δράσεων και εκδηλώσεων, στη σύναψη συνεργασιών και στη δημιουργία διεπιστημονικών διασυνδέσεων.