Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Διδασκαλία

Ταυτότητα του προγράμματος και βασικές πληροφορίες

Θα σας ενδιέφερε αυτή η ευκαιρία πρακτικής άσκησης στη διδασκαλία; Μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω της βάσης δεδομένων CARAT για χορηγίες και υποτροφίες.

Σχετικά με την πρακτική άσκηση

Περιγραφή

Έξι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Harvard αναλαμβάνουν το ρόλο Εκπαιδευτικών Συνεργατών/ιδων («Teaching Fellows») στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου του ΚΕΣ (αγγλικό ακρωνύμιο: HSSP) στην Ελλάδα. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες και Συνεργάτιδες δουλεύουν μαζί με το διδακτικό προσωπικό του HSSP και συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τον συντονισμό, και τη διδασκαλία του σεμιναρίου HSSP διάρκειας δύο εβδομάδων. Η πρώτη φάση της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, και η δεύτερη φάση τη διδασκαλία του ίδιου του προγράμματος.

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας, το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω Zoom. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενδέχεται να οργανωθεί στην Ελλάδα μια τελική συνεδρία του προγράμματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022. Σε αυτήν την περίπτωση, το ΚΕΣ θα καλύψει τα έξοδα για τα αεροπορικά εισιτήρια των Εκπαιδευτικών Συνεργατών/ιδών, καθώς και τις μετακινήσεις και διαμονή στην Ελλάδα.

Το ΚΕΣ θα προσφέρει ποσό έως 1.250$ στους ασκούμενους/ες για τη συμμετοχή, εργασία και συνολική συνεισφορά τους στο πρόγραμμα.

Καθήκοντα των ασκούμενων

1η Φάση: Προετοιμασία (Μάρτιος–Ιούνιος, 2021)

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, πραγματοποιούνται συναντήσεις διαδικτυακά και οι ασκούμενοι/ες εργάζονται εντατικά ως ομάδα για την προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος του σεμιναρίου υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Θερινού Προγράμματος και των διδασκόντων/ουσών. Συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες, καταρτίζουν το πρόγραμμα σπουδών και τις δομές των σεμιναρίων και σχεδιάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών. Συμμετέχουν επίσης στην τελική επιλογή των υποψηφίων μαθητών/τριών.

2η Φάση: Πρόγραμμα Λυκείου (1–16 Ιουλίου, 2021)

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από την 1η Ιουλίου έως τις 16 Ιουλίου, κάθε μέρα από τις 10πμ έως τις 1:30μμ Ανατολική ζώνη ώρας/ΗΠΑ. Κατά τη διάρκειά του συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, καθώς και με τους διδάσκοντες/ουσες από το Harvard. Τα καθήκοντά τους μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Διδασκαλία των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών Λυκείου και υποστήριξη τους κατά τις ώρες μελέτης και εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό υλικό
  • Σχεδιασμός ομαδικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών προσομοίωσης, και συζητήσεων
  • Αξιολόγηση των εργασιών των συμμετεχόντων/ουσών
  • Αναβάθμιση των ερευνητικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών και εισαγωγή τους στη χρήση των ψηφιακών πηγών του Harvard
  • Υποστήριξη των συμμετεχόντων/ουσών κατά την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών τους και κατά την προετοιμασία των τελικών τους παρουσιάσεων
  • Ανασκόπηση καθημερινών δραστηριοτήτων ως ομάδα, αλλά και σε συνεργασία με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού
  • Οργάνωση της εκδήλωσης λήξης του προγράμματος.

Σχετικά με το σεμινάριο του Θερινού Προγράμματος Λυκείου

Το σεμινάριο που διδάσκεται στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος έχει την ονομασία «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου» και εισάγει τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες Λυκείου στα θεμέλια των κοινωνικών επιστημών, εξετάζοντας θέματα όπως τους διάφορους τύπους των ανθρώπινων κοινωνιών, τους παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, τη σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής, και τον ρόλο της οικονομίας, του φύλου, και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο. Το σεμινάριο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των μαθητών/τριών, τη συζήτηση στην τάξη, εργασίες, παρουσιάσεις, παιχνίδια προσομοίωσης, και στην αυτόνομη έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

Προϋποθέσεις για την αίτηση

Οι αιτούντες/ουσες θα πρέπει να είναι δευτεροετείς, τριτοετείς ή τεταρτοετείς προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες στο πανεπιστήμιο Harvard. Μπορούν να κάνουν αίτηση άτομα από όλες τις ειδικεύσεις, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα μάθημα εξαμήνου πολιτικής θεωρίας ή φιλοσοφίας. Ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας που απαιτείται είναι ο 3.0 GPA.

Η γνώση Νέων Ελληνικών δεν είναι αναγκαία.

Λογότυπο Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών του Harvard   Λογότυπο Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Harvard