Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Διδασκαλία

Βασικές πληροφορίες

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της βάσης δεδομένων CARAT για χορηγίες και υποτροφίες.

Σχετικά με την πρακτική άσκηση

Περιγραφή

Έξι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Harvard αναλαμβάνουν το ρόλο Εκπαιδευτικών Συνεργατών/ιδων («Teaching Fellows») στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου του ΚΕΣ (αγγλικό ακρωνύμιο: HSSP) στην Ελλάδα. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες και Συνεργάτιδες δουλεύουν μαζί με το διδακτικό προσωπικό του HSSP και συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τον συντονισμό, και τη διδασκαλία του σεμιναρίου HSSP διάρκειας δύο εβδομάδων. Η πρώτη φάση της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, και η δεύτερη φάση τη διδασκαλία του ίδιου του προγράμματος. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις ταξιδιωτικές οδηγίες και απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Harvard πριν το ταξίδι τους στην Ελλάδα. 

Το ΚΕΣ θα προσφέρει χρηματικό ποσό στους ασκούμενους/ες για τη συμμετοχή και τη συνολική συνεισφορά τους, καθώς και τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Καθήκοντα των ασκούμενων

1η Φάση: Προετοιμασία (Μάρτιος–Ιούνιος 2023)

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, πραγματοποιούνται συναντήσεις διαδικτυακά και οι ασκούμενοι/ες εργάζονται εντατικά ως ομάδα για την προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος του σεμιναρίου υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Θερινού Προγράμματος και των διδασκόντων/ουσών. Συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες, καταρτίζουν το πρόγραμμα σπουδών και τη δομή των σεμιναρίων και σχεδιάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών. Ενδέχεται να χρειαστεί η συμμετοχή τους και στην τελική επιλογή των υποψηφίων μαθητών/τριών.

2η Φάση: Πρόγραμμα Λυκείου (29 Ιουνίου–14 Ιουλίου 2023)

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο από τις 29 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου, κάθε μέρα από τις 9:30 π.μ. έως τις 1:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Κατά τη διάρκειά του συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, καθώς και με τους διδάσκοντες/ουσες από το Harvard. Τα καθήκοντά τους μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Διδασκαλία των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών Λυκείου και υποστήριξη τους κατά τις ώρες μελέτης και εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό υλικό
  • Σχεδιασμός ομαδικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών προσομοίωσης, και συζητήσεων
  • Αξιολόγηση των εργασιών των συμμετεχόντων/ουσών
  • Αναβάθμιση των ερευνητικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών και εισαγωγή τους στη χρήση των ψηφιακών πηγών του Harvard
  • Υποστήριξη των συμμετεχόντων/ουσών κατά την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών τους και κατά την προετοιμασία των τελικών τους παρουσιάσεων
  • Ανασκόπηση καθημερινών δραστηριοτήτων ως ομάδα, αλλά και σε συνεργασία με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού
  • Οργάνωση της εκδήλωσης λήξης του προγράμματος.

Σχετικά με το σεμινάριο του Θερινού Προγράμματος Λυκείου

Το σεμινάριο που διδάσκεται στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος έχει την ονομασία «Εισαγωγή στις Επιστήμες του Ανθρώπου» και εισάγει τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες Λυκείου στα θεμέλια των κοινωνικών επιστημών, εξετάζοντας θέματα όπως τους διάφορους τύπους των ανθρώπινων κοινωνιών, τους παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, τη σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής, και τον ρόλο της οικονομίας, του φύλου, και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο. Το σεμινάριο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των μαθητών/τριών, τη συζήτηση στην τάξη, εργασίες, παρουσιάσεις, παιχνίδια προσομοίωσης, και στην αυτόνομη έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

Προϋποθέσεις για την αίτηση

Οι αιτούντες/ουσες θα πρέπει να είναι δευτεροετείς, τριτοετείς ή τεταρτοετείς προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες στο πανεπιστήμιο Harvard. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτομα από όλες τις ειδικεύσεις, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα μάθημα πολιτικής θεωρίας ή φιλοσοφίας. Ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας που απαιτείται είναι ο 3.0 GPA.

Η γνώση Νέων Ελληνικών δεν είναι αναγκαία. Το Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.

Λογότυπο Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών του Harvard   Λογότυπο Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Harvard